مقالات

  سير تکاملي توسعه پايدار به عنوان استراتژي بازاريابي : شروع دوره جديد

سير تکاملي توسعه پايدار به عنوان استراتژي بازاريابي : شروع دوره جديد

ترجمه چکيده
زمان شاهد فازهاي مختلف استراتژي بازاريابي است. خارج از اين موضوع، تداوم پذيري موضوع کليدي است که در طول زمان در بخش استراتژي بازاريابي پديد آمده است. در فاز ابتدايي تر در دهه 1970، مسائل بوم شناختي به عنوان الگويي جديدي در استراتژي بازاريابي بوجود آمد. سپس در دهه بعدي، مسائل اجتماعي شهرتي بدست آورده و همراه با بوم شناسي ظهور کردند. ارزيابي مجدد اين مسائل منجر به تحول مسائل محيطي يا محيط سبز در استراتژي بازاريابي گشت و حال تداوم پذيري در زمينه استراتژي بازاريابي به مرکز توجه محققان تبديل شده است. بنابراين، هدف از اين مقاله در ابتدا، بررسي و درک مفاهيم استراتژي بازاريابي و تداوم پذيري است، سپس، در مورد تکامل تداوم پذيري در استراتژي بازاريابي بحث خواهد شد و در نهايت، در مورد آينده استراتژي بازاريابي تداوم پذير بحثي صورت خواهد گرفت.
ترجمه مقدمه
اولين دوره هاي بازاريابي، به عبارتي «بازاريابي محصولات» در «دانشگاه پنسيلوانيا» در سال 1905 صورت گرفت (پيتتي و بيلز، 2010). اين مفهوم با گذشت زمان دستخوش تغييرات بسياري شده است
و زمينه بازاريابي را با تغييرات متقاوتي تجربه کرده است. به طور خاص با صحبت کردن در مورد استراتژي بازاريابي، همچنين اين موارد نيز دستخوش تغييرات زيادي شده است و کانون بازاريابي نيز به حالت مصرف کننده گرا مانند نيازهاي مشتريان تبديل شده و انتظارات نيز تغيير کرده است. مسائل مختلفي در استراتژي بازاريابي با گذشت زمان مطرح شده است و شرکت ها همواره سعي داشتند استراتژي هاي بازاريابي مختلفي را به منظور به دست آوردن مزيت رقابتي در بازار اتخاذ کنند. امروزه، تداوم پذيري محدوده اي است که توسط شرکت براي رشد و توسعه مورد کاوش قرار مي گيرد. تداوم پذيري روي رويکرد «خط زيرين سه گانه» به عنوان مثال، مردم، زمين و سود کار مي کند (چارتر و همکاران، 2006). گزارش برونتلان در سال 1987، با نام «آينده مشترک ما»، اصطلاح تداوم پذيري را ابداع کرد. در اين گزارش، توسعه پايداري به عنوان «توسعه اي که با نيازهاي نسل حاضر بدون به مخاطره انداختن توانايي هاي نسل آينده در روبرو شدن با نيازهاي خود مطابقت دارد» تعريف شده است. اين مورد موضوع بحث نقش تجارت را در جامعه دوباره احيا مي کند (WCED 1987، P.24). تداوم پذيري از سوي ديگر مطابق گفته هاي ويدرمن به صورت زير تعريف مي شود «تداوم پذيري چشم اندازي از آينده است که نقشه مسيري را براي ما فراهم مي سازد و به ما کمک مي کند تا روي مجموعه اي از ارزش ها و اصول اخلاقي متمرکز شويم که توسط آن اقدامات و فعاليت هاي ما هدايت و پيش برده مي شود» (به نقل از موينير، 2005).
از هر دو تعريف روشن است که امروز بايد از برخي مراحل براي نجات نسل آينده استفاده کنيم. اين مورد همچنين نشان مي دهد که تداوم پذيري چشم انداز بلند مدتي است که به توسعه استراتژي مبتني بر اصول اخلاقي و معنوي رسيدگي مي کند. اما در بيشتر مواقع، معناي تداوم پذيري به عنوان تداوم پذيري محيطي درک مي شود، که اين نه تنها به مسائل زيست محيطي محدود مي شود، بلکه شامل مسائل اجتماعي و اقتصادي نيز است (اوبرميلر و همکاران، 2008). تداوم پذيري مي گويد که شيوه هاي تجارت بايد بر حسب تداوم پذيري از طريق ارزيابي هاي ابعاد اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي باشد. بنابراين هدف اين مقاله در ابتدا، بررسي و درک مفاهيم استراتژي بازاريابي و تداوم پذيري است، در مرحله دوم، در مورد تکامل تداوم پذيري در استراتژي بازاريابي و در آخر، در مورد آينده استراتژي بازاريابي تداوم پذيري بحث خواهد شد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر