مقالات

  مسئوليت اجتماعي شرکت و اجتناب از ماليات : توضيح و تأمل

مسئوليت اجتماعي شرکت و اجتناب از ماليات : توضيح و تأمل

ترجمه چکيده
اين مقاله پاسخي به Sikka’s ‘Smoke and Mirrors و مسئوليت اجتماعي شرکت ها و خودداري از پرداخت ماليات است. ما بر اين باوريم که Smoke and Mirrors (از اين پس به صورت S & M نوشته ميشود) به شناسايي حيطه اي با اهميت قابل توجه ميپردازند، اما به دلايلي ميتواند گمراه کننده و مشکل ساز باشد. اولين دليل اين است که، تمايز مهم ميان اجتناب از ماليات و فرار از پرداخت ماليات را تفسير ميکند. عليرغم کاربرد اصطلاح (اجتناب از ماليات در عنوان) براي نتيجه گيري، اين مقاله غالبا متکي بر تعداد انگشت شماري از نمونه هاي مربوط به تقلب، فريب و فساد است، که معمولا رفتارهايي همراه با" فرار از پرداخت ماليات " هستند. در رابطه با مسئوليت اجتماعي شرکت ها، بايد توضيح دهيم که چرا اين تمايز حاثز اهميت بوده و مسيرهايي را براي تحقيقات آينده در اين زمينه پيشنهاد ميکند. دليل دوم اين است که، مقاله ي Sikka تحقيقات وسيع موجود در انطباق مالياتي، اجتناب از ماليات شرکت هاي بزرگ و ارتباط آن با CSR را ناديده مي گيرد. دليل سوم، گزارش نادرست آمارهاي کليدي در شکاف مالياتي انگلستان و ايالات متحده است که در نهايت، گفتگوي قويتر در مورد واکنش قابل توجه به اجتناب از ماليات شرکت هاي بزرگ را حذف ميکند
ترجمه مقدمه
اين مقاله پاسخي به مقاله اخير سيکا (مسئوليت هاي اجتماعي سازمانها و اجتناب از ماليات) است که در مجلات علمي منتشر گرديد.در بخش 4 از s&m بيان شده که هدف مقاله، ارائه پژوهشي تشويقي به خواسته هاي شرکت هاي اجتماعي مسئول انجام شده توسط بررسي وظايف مالياتي شان و پرداخت ماليات هاي توافقي دموکراتيک است که ارائه دهنده litmus test براي ادعا عاي مسئوليت هاي اجتماعي است.در بخش 1 از s&m ادعايي وجود دارد که آن را مورد بررسي قرار ميدهميم از اين جهت که توجه علمي نسبتا کمي بع پرداخت ماليات هاي توافقي دمکراتيک صورت گرفته است. در بحث ساخت هرآنچه که در دستيابي به نتيجه گيري حاثز اهميت است، که در رابطه با شرکتهايي است که راهکارهايي را براي اهداف مناسب در جهت سرمايه گذاري بر سرمايه هاي اجتماعي گسترش ميدهد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر