مقالات

  پرتال‌هاي اينترانتي: بازاريابي و مديريت مقبوليت افراد و مصرف

پرتال‌هاي اينترانتي: بازاريابي و مديريت مقبوليت افراد و مصرف

ترجمه چکيده
با افزايش فشار بر روي بنگاههاي کسب و کار براي ديجيتالي شدن و يکپارچه‌سازي ارتباطات داخلي خود، پرتال‌هاي اينترانتي محبوبيت پيدا کرده‌اند؛ اين پرتال‌ها به عنوان بانک‌هاي دانش عمل کرده و به توزيع اطلاعات مورد نظر در سراسر سازمانها مي‌پردازند. با اين حال، مقبوليت پرتال‌هاي اينترانتي در نزد کاربران، غالباً، مسئله‌اي است که مي‌تواند به شکست عملکردهاي اصلي يک بنگاه بينجامد. اين مطالعه درک بيشتري از نحو? جذب مراجعه‌کنندگان به پرتال‌هاي اينترانتي، از طريق ارائ? مدلي براي تدوين و آزمودن ميزان استفاده از يک پرتال اينترانتي (IPU) به دست مي‌دهد و به سرچشم? مقبوليتِ يک پرتال تازه‌تأسيس براي کاربر مي‌پردازد. براي آزمودن روابط ميان تجارب پيشين، خوداتکايي اينترنتي، سودمندي ادراک‌شده، سادگي ادراک‌شده در کاربرد، هدف از کاربرد و موارد کاربرد از روش SEM استفاده شد. نتايج حاصل از يک بررسي بر روي دانشجويان نشان مي‌دهد که ارتباطات مربوط به حوز? بازاريابي داخلي که بر تجربه و قابليت پرتال متمرکز است، از بيشترين ارزش براي مقبوليت پرتال‌هاي اينترانتي و استفاده از آنها در داخل سازمانها برخوردار است، در حالي که خوداتکايي اينترنتي، که از طريق سوابق پرتال افزونتر مي‌شود، رابط? پيچيده‌اي را با سودمندي ادراک‌شده نشان مي‌دهد. هرچه آشنايي کاربران با پرتال‌ها و همکاري مستمر ميان بخش‌هاي بازاريابي و فناوري اطلاعات بيشتر شود سودمندي ادراک‌شده از پرتال‌ها، نيز، بيشتر مي‌شود.
ترجمه مقدمه
پرتال‌هاي اينترانتي در خط مقدم فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) هستند که به طور فزاينده‌اي در حال فراگير شدن است. سازمانها به طور مداوم با چالش‌ها و مزيت‌هاي وعده‌داده‌شد? فناوري مواجهند؛ با اين حال، مسائل اجرايي در اين زمينه فراوان است. واقعيت‌هاي اقتصادي، تنظيم مجدد کسب و کار و رقابت فزاينده بر آن دسته از بخش‌ها که زماني واحدهاي کاري خودمختاري بودند فشارهايي را اعمال مي‌کند تا به تدريج همکاري بيشتري باهم داشته باشند. يک نکت? ويژه آن است که استفاد? فزايند? بازاريابي از فناوري در فعاليتهاي خود به وابستگي به متخصصان ICT و سيستم‌هايي که آنها اجرا مي‌کنند منجر شده است (لينگ و ين، 2001؛ پيرز و ايزبت، 2003)

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر