مقالات

  تاثير نوآور بودن مصرف کننده در پذيرش محصول واقعا جديد

تاثير نوآور بودن مصرف کننده در پذيرش محصول واقعا جديد

ترجمه چکيده
نتايج تحقيقات دانشگاهي درباره نوآوري مصرف کننده و تاثير آن بر پذيرش محصول داراي اتفاق نظر نيست. براي کمک به بستن اين شکاف، اين مطالعه به بررسي رابطه بين نوآوري ذاتي مصرف کننده، نوآوري مختص محيط، نوآوري نيابتي، و پذيرش محصولات واقعا جديد مصرفي الکترونيکي ميپردازد. اين مطالعه با استفاده از يک رويکرد کمي مبتني بر پيمايش به آزمون فرضيات مختلف مرتبط با نوآوري مصرف کننده و پذيرش محصول واقعا جديد مي پردازد. در مجموع 256 فرد استراليايي بالاي 18 سال يک پرسشنامه آنلاين را تکميل کردند که مبناي تحليل هاي بعدي را شکل دادند. با استفاده از مدل سازي معادله ساختاري دريافتيم که نوآوري مختص محيط نسبت به نوآوري مصرف کننده، داراي تاثير بيشتر در پذيرش اينگونه محصولات است. همچنين دريافتيم که ارتباط بين نوآوري مختص محيط و پذيرش محصول واقعا جديد اگر چه مثبت، اما هنوز هم بسيار ضعيف است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که نياز به تحقيقات بيشتر براي درک بهتر اينکه محرک ها کدامند يا تبيين کردن پذيرش «محصولات واقعا جديد» هم در استراليا و هم در عرصه بين المللي و روشن ترکردن ارتباط بين معيارهاي نوآوري، است.
ترجمه مقدمه
شرکت ها بر اين باورند که معرفي مداوم محصولات جديد يک جنبه مهم از کسب و کارشان است وبه آنها در جذب تقاضاي بيشتر و حفظ موقعيت رقابتي در بازار کمک ميکند. (Cooper and Kleinschmidt, 1987; Grif?n and Page, 1996; Lundvall and Christensen, 2004). . به منظور ايجاد بازارهاي جديد و تغيير پويايي ارزش در يک بازار رقابتي، شرکتها بيشتر نياز به توسعه محصولات "واقعا" جديد به جاي محصولات يکباره يا افزايشي دارند. محصولات واقعا جديد محصولات جديدي هستند که درنتيجه انقطاع بازار يا گسست فن آوري بوجود مي آيد اما نياز نيست مشتريان آموزش هاي قابل توجهي را به منظور استفاده از آنها و ارزش زايي محصول، ببينند. محصولات واقعاجديد يک فرصت توسعه براي يک موقعيت رقابتي قوي تر نسبت به نوآوري هاي تدريجي است

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر