مقالات

  بهبود عملکرد شرکت از طريق NPD : نقش بازار محوري، NPD محوري و فرآيند NPD

بهبود عملکرد شرکت از طريق NPD : نقش بازار محوري، NPD محوري و فرآيند NPD

ترجمه چکيده
موفقيت در عملکرد تجاري پايدار براي بسياري از شرکت ها، يک چالش است. اين امر در هيچ جايي بديهي تر از دامنه کالاهاي بسته بندي و غذايي نيست که توليدکنندگان به طور قابل توجهي توسط رقبا و خرده فروشان مهاجم جهاني تحت تاثير قرار مي گيرند. بر اساس ديدگاه منبع-محور شرکت، اين تحقيق از 173 توليد کننده غذا به اين نتيجه رسيد که فرآيند NPD قابليتي است که تبديل بازار محوري شرکت و جهت يابي NPD آن، هردو منبع، به برنامه NPD برتر موفقيت را ممکن مي سازد، بدين وسيله عملکرد کلي شرکت را بالا مي برد. نتايج به شفاف سازي برخي روابط مبهم بين بازار محوري، نوآوري کالا و عملکرد شرکت کمک کرده و نشان مي دهد که شرکتي که قدرت نفوذ نوآوري کالا را مي خواهد، بايد ارکان ساختاري و فرهنگي بازار محوري و NPD محوري را داشته باشد. مهمتر از آن، آنها بايد يک فرآيند NPD خوب اجراشده را به منظور تبديل اين منابع گسترده تر شرکت به نتايج عملکرد، پياده کنند.
ترجمه مقدمه
دستيابي به جايگاه عملکرد برتر بازار در محيط تجارت رقابتي نيازمند شرکت هايي است که کالاي جديد را توسعه داده و براي اطمينان از موفقيت برنامه در جريان توسه کالاي جديد، از منابع و قابليت هاي شرکت استفاده نمايند. (اسيه و ال.، 2008؛ کلنشميت و ال.، 2007؛ اولاواريتا و فرايدمن، 2007؛ پالادينو، 2007). منابع شرکت مانند فرهنگ بازار محور، طراحي متداول فرآيند NPD، تعهد منبع، فرآيند هاي برنامه ريزي و مديريت تعهد به NPD با موفقيت متصل شدند (کوپر و کلنشميت، 1995). کلنشميت و ال. استدلال مي کند که اجراي تخصصي فرآيند NPD مکانيزم يا قابليتي است که از طريق آن منابع مرتبط با NPD يک شرکت به نتايج عملکرد تبديل شده و نشان مي دهد که ديدگاه منبع محور يک شرکت ممکن است نگاه بهتري باشد که از طريق آن درک ماهيت محرک هاي کالاي جديد به صورت جهاني در محيط هاي رقابتي موفق مي شود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر