مقالات

  مدل هاي مبتني بر عامل شخصيت نام تجاري : بررسي انتقادي

مدل هاي مبتني بر عامل شخصيت نام تجاري : بررسي انتقادي

ترجمه چکيده
شخصيت نام تجاري به طور فزاينده اي به يک مفهوم مهم با تئوري نام تجاري تبديل شده و پژوهش هاي مبتني بر عامل ، روشي است که به طور گسترده در مطالعه شخصيت نام تجاري مورد استفاده قرار ميگيرد . برخي از جنبه هاي مدل عامل اوليه مورد انتقاد قرار گرفته که، منجر به تحول و توسعه اي در روش هاي بکاربرده شده در گسترش مدل عامل شده است . با اين حال، مشکلات متعددي باقي مانده که هنوز به آنها رسيدگي نشده ، و سوالاتي را در مورد اينکه اين مدلها دقيقا چه چيزي را اندازه گيري ميکنند ايجاد کرده است .اين مقاله به معرفي و بيان مشکلات سردرگمي هاي دسته اي ، دامنه تغييرات با معني و مشکل انتخاب توصيفگر ميپردازد . در انجام اين کار، اين مقاله به گسترش انتقاد هاي موجود در مورد روش هاي پژوهش عامل شخصيت تجاري پرداخته ، و پرسشهايي را در مورد اعتبار مدلهايي مبتني بر عامل برمي انگيزد . اين مقاله با توصيه اي نتيجه گيري ميکند که محققان شخصيت نام تجاري ارزيابي مجددي رابر مدل هاي خود و مفهوم شخصيت نام تجاري انجام داده و شخصيت نام تجاري به ريشه هاي خود در روش هاي کيفي تصويري باز مي گردد
ترجمه مقدمه
شخصيت نام تجاري (BP) در مقاله موثر آکر (1997) به عنوان "مجموعه اي از ويژگي هاي انساني مرتبط با يک نام تجاري " تعريف مي شود . اولين نکته از علامت هاي تجاري در رابطه با شخصيت به عنوان يک استعاره نوين براي ويژگي هاي نام تجاري غير کاربردي ، با اساسي براي مفهوم مبتني بر تحقيق از روش هاي تصويري بود . بخش عمده اي از نوشته هاي اوليه در bp پس ازاستخراج شدن از پژوهش هاي تصويري ، به ويژه، از تحقيقات کيفي تجسمي تصويري توسط پزشکان ادامه يافت . ارتباط ميان انسان و شخصيت نام تجاري در دو مطالعه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر