من که هیچ شکوفه ها🌸🍃 هوایی شده اند !🌸🍃 " آه از عطر تو " 🌸🍃 در کوچه ی عاشق کُش ،🌸🍃 " من همان فرهادم هنوز "🌸🍃 چه شیرین میزند،عطر تو در صبح🌸🍃 #بهزادشهریاری

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر